Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand
gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de
Sociaal- Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - DefinitiesArtikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3
- ToepasselijkheidArtikel 4 - Het aanbod Artikel
5 - De overeenkomst Artikel 6 - HerroepingsrechtArtikel 7 - Verplichtingen van de
consument tijdens de bedenktijdArtikel 8 -
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvanArtikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij
herroeping Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrechtArtikel 11 - De prijsArtikel 12 - Nakoming en extra garantie Artikel 13
- Levering en uitvoeringArtikel 14 -
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 15 - BetalingArtikel 16 - Klachtenregeling Artikel 17 -
Geschillen Artikel 18 - BranchegarantieArtikel
19 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel
20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e- mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Lageman Graszoden Handelend onder de naam/namen:
Graszodenkopen.be

 

Vestigingsadres: Julianalaan 3, 9462 PG Gasselte

Telefoonnummer: 0031 - 858 000 771
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

 

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 82356793
Btw-nummer: BE 0765.628.126

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
  op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
  consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven
  op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument
  zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand
  elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
  gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene
  voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
  van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
  op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte
  geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
  omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
  gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
  en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat
  voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van
  het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
  aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het
  aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
  ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand
  komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
  kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke
  kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
  feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
  ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van
  het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van
   de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze
   waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
   het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over
   garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle
   belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van
   aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de
   overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een
   herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de
  bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 

 1. De consument kan een overeenkomst met
  betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
  ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van
  zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde
  bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de
  vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de consument in eenzelfde
   bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
   derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand
   aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten
   met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product
   bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem
   aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige
   levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem
   aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.Bij diensten en digitale
   inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en
  een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14
  dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
  maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de
  dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.Verlengde bedenktijd voor producten,
  diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
  herroepingsrecht: 
 5. Indien de ondernemer de consument de
  wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft
  verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige
  leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid
  bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
  oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft
  ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens
de bedenktijd

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument
  zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de
  mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
  hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
  mogen doen.
 2. De consument is alleen
  aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het
  product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor
  waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle
  wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht
door de consument en kosten daarvan

 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn
  herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op
  andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf
  de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan
  (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te
  halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
  voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle
  geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de
  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en
  tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten
  van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet
  dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending
  niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst
  uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit
  die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
  bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de
  verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
  nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de
  uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn
  gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

  • de ondernemer de consument de
   wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het
   modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de
   aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming
   tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de
  volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  • hij voorafgaand aan
   de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de
   overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn
   herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze
   verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn
  herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij
herroeping

 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping
  door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
  ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de
  consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
  product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij
  de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
  ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder
  valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling
  hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De
  terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een
  duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten
  voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en
diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs
  gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen
  de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een
  openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale
  inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
  mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij
  de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige
  uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  • de uitvoering is
   begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij
   zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW
  en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor
  terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is
  voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot
  vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is
  voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument
  vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
  keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte
  houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van
  gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
  levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard
  onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is
  overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30
  dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen
  invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en
  computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met
  uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op
  een materiële drager, maar alleen als:

  • de uitvoering is begonnen met
   uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij
   hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde
  geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de
  ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
  waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
  en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3
  maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
  totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  • deze het gevolg
   zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de
   overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten
  genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra
garantie

 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de
  producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
  eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
  bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
  tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier,
  fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de
  consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere
  verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument
  bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke
  zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en
  bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat
  de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in
  artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame
  spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
  schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het
  vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing
  van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en
  aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en
verlenging

 

Opzegging:

 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor
  onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de
  vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet
   beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen
   op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde
   opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.Verlenging: 
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
  mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een
  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als
  de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
  maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met
  beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften
  (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
  proef- of kennismakingsperiode.Duur: 
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan
  een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de
  overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
  binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen
  na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
  termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten
  mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer
  vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden
  in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn
  betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de
  ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
  voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
  wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
  incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €
  2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De
  ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende
  bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering
  van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden
  binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
  met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
  verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de
  service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de
  website van
  Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt
  dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder
  geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een
  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en
  de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de
  ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
  leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
  consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te
  Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie
  slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer
  heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan
  moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende,
  schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden
  gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil
  voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument
  dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil
  voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer
  schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
  laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen
  de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
  rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder
  de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
  (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De
  beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet
  behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat
  van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de
  commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie
  Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor
  geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
  Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten
  geschillencommissie.

 

Artikel 18 - Branchegarantie

 

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming
  van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het
  bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
  garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het
  vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van
  €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag
  door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies,
  wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te
  zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist
  dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de
  ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-,
  wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te
  dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal
  vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende
bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden
afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze
  algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts
  van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke
  wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal
  prevaleren.

 

Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT EdePostbus 7001, 6710
CB Ede

 

Bijlage I: Modelformulier voor
herroeping Modelformulier voor herroeping

(dit
formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer][ geografisch adres
  ondernemer][ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar][ e-mailadres of elektronisch adres van
  ondernemer] 
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat
  ik/wij* onze overeenkomst betreffendede verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*de levering van
  de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*de verrichting van de
  volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen* 
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling
  bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer
  dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen
wat van toepassing is.